Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Společnost:                     CashTip s.r.o.

se sídlem:                         kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc

IČO:                                07607521

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76454

E-mail:info@cashtip.cz
Tel: 603 141 333

(dále jen „Poskytovatel“)

 

 • Tyto obchodní podmínky se použijí při poskytování služeb poskytovaných poskytovatelem a uvedených na stránkách cashtip.cz, kdy se jedná především o poskytování poradenství a tipů v oblasti sportovních sázek (dále jako „služby“).
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb (dále jen: „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese cashtip.cz(dále je „internetové stránky“)
 • Objednatel bere na vědomí, že služby poskytované poskytovatelem nejsou hazardními hrami ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ani se nejedná o zprostředkování účasti na hazardních hrách. Služby poskytované poskytovatelem tedy nejsou nijak regulovány zákonem o hazardních hrách.
 • Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel neručí za to, že poskytnuté tipy nebo poradenství povede k zamýšlenému výsledku, jelikož nelze odhadnout výsledek sportovního utkání s plnou jistotou a tip je vždy postaven na určité pravděpodobnosti. Poskytovatel žádným způsobem neovlivňuje výsledky zápasů ani nemá neveřejné informace. Tipy jsou tvořeny na základě detailní znalosti sportovního prostředí a interní analýzy prováděné poskytovatelem.
 • Objednatel si je vědom toho, že na hazardních hrách může vzniknout závislost a může jejich prostřednictvím dojít k finančním ztrátám.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a smlouva o poskytování služeb se uzavírají v českém jazyce.

 

 1. Informace o cenách a službě
  • Informace o cenách a službě jsou uvedeny na internetových stránkách.
  • Cenu za službu bude objednatel hradit ve formě předplatného, kdy si objednatel zakoupí předplatné na určenou dobu.
  • Po dobu trvání předplatného bude objednateli poskytována služba v rozsahu 3 tipů denně.
  • Předplatné je možno zakoupit na dobu 14 dnů, 30 dnů nebo 60 dnů. Cena jednotlivých druhů předplatného je uvedena na internetových stránkách.
  • Předplatné se automaticky obnovuje o stejně dlouho dobu, na kterou bylo objednáno. Objednatel může obnovování předplatného kdykoliv zrušit, předplatné pak zaniká posledním dnem, do kdy bylo předplatné sjednáno.
  • Veškerá prezentace služeb umístěná na internetových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít jakoukoliv smlouvu.
  • Objednatel bere na vědomí, že cena předplatného se může v průběhu času měnit. V případě, že si objednatel zakoupí předplatné a předplatného se sníží, tak objednatel nemá právo na vyplacení rozdílu, ani žádnou jinou kompenzaci.

 

 1. Doporučení nového zákazníka
  • V případě, že objednatel doporučí nového zákazníka, který si zakoupí předplatné, získá následující bonus k předplatnému (dále jako „bonus za doporučení“):

Délka zakoupeného předplatného novým zákazníkem

Bonus k předplatnému pro objednatele

14 dnů

3 dny předplatného zdarma

30 dnů

5 dnů předplatného zdarma

60 dnů

10 dnů předplatného zdarma

 

 • Objednateli bude poskytnut bonus za doporučení i za všechny další nákupy předplatného stejným zákazníkem.
 • Doporučení bude probíhat prostřednictvím linku (odkaz na internetové stránky), který si může objednatel vygenerovat, a jehož prostřednictvím si mohou nový uživatelé dostat na internetové stránky a zde si předplatné koupit. Objednatel má nárok na bonus za doporučení pouze v případě, že nákup předplatného ze strany nového zákazníka proběhne prostřednictvím zaslaného linku.
 • Bonus za doporučení bude objednateli poskytnut do 30dnů ode dne zaplacení předplatného ze strany nového zákazníka.
 • Bonus za doporučení může být poskytnut pouze objednateli, který má nebo měl v minulosti zakoupené nějaké předplatné.
 • Bonus za doporučení není nárokovatelný ani vymahatelný a poskytovatel ho nemusí, poskytnou, pokud by docházelo k jeho zneužití a podobně.

 

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy
  • Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí objednatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Objednatel provádí objednávku služby prostřednictvím svého uživatelského účtu, který si předtím zřídil.
  • Při zadávání objednávky si objednatel vybere službu, kterou si přeje objednat.
  • Před odesláním objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko Koupit daje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  • Za uzavření smlouvy je považován okamžik, kdy poskytovatel zašle objednateli na jím uvedenou emailovou adresu potvrzení objednávky.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednatele o přijetí této nabídky poskytovateli na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel může objednávku zrušit, pokud nemůže službu poskytnout.
  • Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou pro objednatele závazné.
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny služby na internetových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat objednateli zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na emailovou adresu poskytovatele.

 

 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace objednatele provedené na internetové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského účtu. V rámci uživatelského účtu má přístup k informacím o svých objednávkách a dalším informacím vložených poskytovatelem.
  • Při registraci uživatelského účtu je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou poskytovatelem považovány za správné.
  • V případě, že je objednatel fyzickou osobou, musí být starší 18 let. Objednatel je povinen při registraci uživatelského účtu svůj věk potvrdit.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když objednatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  • Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu, aktualizace a servisní odstávky.

 

 1. Platební podmínky
  • Cenu služby bude objednatel hradit platební kartou přes platební bránu GoPay (gopay.com/cs).
  • Podmínky užití platební brány jsou učeny provozovatelem platební brány, objednatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je.
  • Cena je splatná okamžitě po provedení objednávky.
  • V případě, že objednávka není uhrazena do 24 hodin, může poskytovatel objednávku zrušit.
  • V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
  • Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude odeslán na emailovou adresu objednatele.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
  • Objednatel, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, pokud došlo k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikání Poskytovatele nebo prostřednictvím prostředků na dálku.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne poskytnutí služby nebo dodání zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  • Poskytovatel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
 • O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a objednatel před uzavřením smlouvy sdělil poskytovateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli objednatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli objednatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání poskytovatele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které poskytovatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem poskytovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a objednatel před uzavřením smlouvy sdělil poskytovateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  • U předplatného objednatel výslovně žádá poskytovatele o zahájení poskytování služby před ukončením lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.
  • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí poskytovatel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  • Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný objednatelem. Odstoupení od smlouvy zašle poskytovatel na emailovou nebo doručovací adresu objednatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Objednatel potvrdí poskytovateli bezodkladně přijetí formuláře.
  • Odstoupí-li poskytovatel od smlouvy, vrátí mu objednatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Objednatel vrátí poskytovateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím poskytovatel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • Poskytovatel odpovídá objednateli, že služba nemá vady a bude poskytována dle nejlepšího vědomí a zkušeností poskytovatele a jeho spolupracovníků.
  • Za vadu se nepovažuje, pokud poskytnutí služby nevede k objednatelem předpokládaným výsledkům, především pokud se poskytnutý tip nenaplní a objednatel není úspěšný v podané sázce. Veškerá odpovědnost za podané sázky leží výlučně na objednateli.
  • Poskytovatel nijak neodpovídá za vyplacení výher z podaných sázek.
  • V případě, že se poskytnutý tip nenaplní, nemá poskytovatel nárok na zaplacení žádných škod ani na vrácení ceny již zaplacených tipů.
  • Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle objednatele (uplatnění práva z vadného plnění) poskytovateli.
  • Poskytovatel písemně informuje objednatele o výsledku reklamace.
  • V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může objednatel u poskytovatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Další ujednání
  • Poskytnuté služby jsou určeny výlučně k osobnímu užití objednatelem. Objednatel není oprávněn zpřístupnit nebo prodávat tipy třetím osobám.
  • Objednatel není povinen zaplacenou službu využít, v takovém případě však nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby.

 

 1. Doručování
  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Objednatel doručuje poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách. Poskytovatel doručuje objednateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednateli z smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů objednatele dle smyslu nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“)
  • Při registrování uživatelského účtu a uzavření smlouvy dochází k předání osobních údajů objednatele poskytovateli a jejich zpracování poskytovatelem.
  • Osobními údaji, které bude poskytovatel o objednateli zpracovávat jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození a případně další údaje, pokud je objednatel poskytovateli předá.
  • Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené dle těchto podmínek.
  • Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu, plnění smlouvy, poskytování služby, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům a k uplatnění právních nároků a údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
  • K osobním údajům budou dále mít přístup zaměstnanci poskytovatele a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci poskytovatele.
  • Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
  • Objednatel má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  • Objednatel může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.
  • Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, kterými se poskytovatel řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které může objednatel v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na internetových stránkách.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a objednateli se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
  • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Napište nám

Jméno
E-mail
Zpráva

Kontakt

CashTip s.r.o.
info@cashtip.cz
kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76454